test

VonUKIN

Sep 10, 2023

Algemene Informatie Producten voor Persoonlijke Consumptie
Code (ALIM07) Versie: 1.1.9

30 januari 2023
1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED
Deze instructie beschrijft de algemene voorwaarden voor de invoer van producten van dierlijke
oorsprong:
• Die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers en voor persoonlijke
consumptie of persoonlijk gebruik zijn bestemd (inclusief verhuisboedels in containers);
• Van kleine zendingen die aan natuurlijke personen worden gezonden (bijvoorbeeld via post
of koerier) en niet bestemd zijn om in de handel te worden gebracht.
Deze procedure is niet van toepassing op de verplaatsing van dierlijke producten tussen de
lidstaten van de EU of op dierlijke producten in kleine hoeveelheden voor persoonlijke
consumptie uit Andorra, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, San Marino en Zwitserland.
2. WETTELIJKE BASIS
• Verordening (EU) 2017/625
• Gedelegeerde verordening (EU) 2019/2122
3. DEFINITIES EN AFKORTINGEN
Zie definities en afkortingen het werkhandboek Grenscontroleposten (veterinair) en entrepots.
4. PRODUCTEN
Onderstaande is niet van toepassing op goederen afkomstig uit de Faeröer of Groenland. Hiervandaan mag de hoeveelheid per categorie producten van dierlijke oorsprong het maximumgewicht van 10 kg niet overschrijden. Uitzondering hierop vormen de visserijproducten, hiervoor is geen limiet vastgesteld uit deze twee landen.
4.1 Niet toegestane producten
Er mogen géén persoonlijke zendingen vlees en vleesproducten en melk en melkproducten
mee de EU ingebracht worden of naar de EU gestuurd worden uit alle overige niet-EU landen
(dan hierboven genoemd). De enige uitzonderingen hierop worden genoemd bij 4.2 onder a en
b.
4.2 Wel toegestane producten met voorwaarden
a) Poedermelk voor zuigelingen, andere volledige zuigelingenvoeding en voeding voor speciale
medische doeleinden is alleen toegestaan op voorwaarde dat de totale hoeveelheid het
maximumgewicht van 2 kg per persoon niet overschrijdt en:
 Het product niet gekoeld hoeft te worden bewaard tot het tijdstip van opening;
 Het om een verpakt merkproduct gaat voor; en
 De verpakking ongeschonden is, tenzij het product op het moment zelf wordt gebruikt.
b) Om gezondheidsredenen vereist voeder voor gezelschapsdieren is alleen toegestaan op
voorwaarde dat de totale hoeveelheid het maximumgewicht van 2 kg per persoon niet overschrijdt en:
 Het voeder bestemd is voor het gezelschapsdier dat de passagier vergezelt;
 Het voeder niet gekoeld hoeft te worden bewaard tot het tijdstip van consumptie;
 Het om een verpakt merkproduct; en
 De verpakking ongeschonden is, tenzij het product op het moment zelf wordt gebruikt.
c) Kleine hoeveelheden visserijproducten voor persoonlijke consumptie (inclusief verse, gedroogde, gekookte, gezouten of gerookte vis en bepaalde schaal- en schelpdieren, zoals
garnalen, kreeften, dode mosselen en dode oesters) mogen alleen de EU in gebracht of naar
de EU gestuurd worden op voorwaarde dat:
Algemene Informatie Producten voor Persoonlijke Consumptie
Code (ALIM07) Versie: 1.1.9 30 januari 2023

NVWA Directie Keuren, O&O Import Pagina 2 van 10
 Verse vis van de ingewanden is ontdaan (Verwerkte vis, zoals gedroogde of gerookte vis,
hoeft niet van de ingewanden te zijn ontdaan);
 De visserijproducten samen niet meer wegen dan 20 kg of, als dat hoger is, het gewicht van
één vis, per persoon.
Deze beperkingen zijn niet van toepassing op visserijproducten uit de Faeröer en Groenland.
d) Kleine hoeveelheden andere dierlijke producten voor persoonlijke consumptie op voorwaarde dat
het de totale hoeveelheid van 2 kg per persoon niet overschrijdt:
Dit betreft o.a. levende oesters, levende mosselen en slakken, gekookte eieren (behalve uit landen
met een pluimvee dierziekterisico) en honing (er mag een stukje honingraat bij zitten; losse honingraat, al dan niet in stukken, is vanwege mogelijk dierziekterisico niet toegestaan).
4.3 Grotere zendingen dierlijke producten
Grotere hoeveelheden dierlijke producten mogen uitsluitend de EU ingebracht worden of naar de EU
gestuurd worden als zij voldoen aan de voorschriften voor commerciële zendingen, waaronder:
• de certificeringsvoorschriften zoals vastgelegd in het desbetreffende officiële EU-certificaat, en
• zij bij aankomst in de EU met de juiste documentatie en vooraanmelding (middels een gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst (GGB)) worden aangeboden aan een
erkende grenscontrolepost (GCP) waar de importcontrole plaats zal vinden.
Meer informatie hieromtrent kunt u vinden op de website van de NVWA:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/import-van-dieren-en-producten-van-dierlijke-oorsprong.
4.4 Vrijgestelde landen en producten
Zie voor de producten die (onder bepaalde voorwaarden) zijn vrijgesteld van een veterinaire invoercontrole bijlage I (flyer met informatie aan reizigers) punt 7.
De landen waar een uitzondering voor geldt zijn genoemd in het toepassingsgebied (Andorra, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, San Marino en Zwitserland) en de eerste alinea van punt 4 (Faeröer en Groenland).
5. UITVOERING
De controles op de veterinaire goederen voor persoonlijke consumptie welke niet in een GCP hoeven te worden aangeboden voor de voorgeschreven veterinaire controles, zie 4.2, worden door de
Douane uitgevoerd bij hun reguliere controle van reizigersbagage en post/koerierszendingen (zie
interne douane-instructie).
Indien veterinaire goederen worden aangetroffen welke buiten de onder 4.2 genoemde uitzonderingen vallen, wordt de belanghebbende verzocht vrijwillig afstand te doen van de goederen.
Als bewijs wordt een kopie afstandsverklaring meegegeven door de douane (zie interne douaneinstructie).
Als de zending het toegelaten gewicht (zoals vastgesteld in de verordening) overschrijdt, wordt het
teveel ingenomen door de bevoegde autoriteit op voorwaarde dat de verpakking scheiding toelaat
zonder dat het product zelf gemanipuleerd hoeft te worden. In alle andere gevallen dient de hele
zending afgestaan te worden.
Indien geen vrijwillige afstand wordt gedaan, wordt de NVWA ingeschakeld.
De NVWA weigert de partij en bestemt deze ter destructie op basis van Verordening (EU) 2017/625
art. 66 lid 3 onder a).
Bij twijfel over de eventuele keuringsplicht van een bepaald product of bij vragen, gelieve contact
op te nemen met de NVWA van Team Luchthavens (24/7), telefoonnummer 088-2234700.
Algemene Informatie Producten voor Persoonlijke Consumptie
Code (ALIM07) Versie: 1.1.9 30 januari 2023

NVWA Directie Keuren, O&O Import Pagina 3 v

Algemene Informatie Producten voor Persoonlijke Consumptie
Code (ALIM07) Versie: 1.1.9 30 januari 2023

NVWA Directie Keuren, O&O Import Pagina 7 van 10
Bijlage II: Lijst van producten van dierlijke oorsprong als bedoeld in artikel 7, onder a) van gedelegeerde verordening (EU) 2019/2122 (Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2122 – Bijlage I):
DEEL 1
Lijst van de in artikel 7, onder a), bedoelde goederen
1. Poedermelk voor zuigelingen, andere volledige zuigelingenvoeding en voeding voor speciale
medische doeleinden, op voorwaarde dat:
i) deze producten niet gekoeld hoeven te worden bewaard tot het tijdstip van opening;
ii) het gaat om verpakte merkproducten voor directe verkoop aan de eindverbruiker;
iii) de verpakking ongeschonden is, tenzij het product op het moment zelf wordt gebruikt, en
iv) de producten bestemd zijn voor gebruik door de passagiers.
2. Om gezondheidsredenen vereist voeder voor gezelschapsdieren, op voorwaarde dat:
i) het voeder bestemd is voor het gezelschapsdier dat de passagier vergezelt;
ii) het voeder houdbaar is;
iii) het gaat om verpakte merkproducten voor directe verkoop aan de eindverbruiker,
en
iv) de verpakking ongeschonden is, tenzij het product op het moment zelf wordt gebruikt.
DEEL 2
Lijst van goederen die niet zijn vrijgesteld van officiële controles bij grenscontroleposten als bepaald
in artikel 7, onder c)
Algemene Informatie Producten voor Persoonlijke Consumptie
Code (ALIM07) Versie: 1.1.9 30 januari 2023
NVWA Directie Keuren, O&O Import Pagina 8 van 10
Algemene Informatie Producten voor Persoonlijke Consumptie
Code (ALIM07) Versie: 1.1.9 30 januari 2023

NVWA Directie Keuren, O&O Import Pagina 9 van 10
Algemene Informatie Producten voor Persoonlijke Consumptie
Code (ALIM07) Versie: 1.1.9 30 januari 2023

NVWA Directie Keuren, O&O Import Pagina 10 van 10
Bijlage III: Lijst van toegestane maximum gewichten per land van oorsprong voor producten van
dierlijke oorsprong in persoonsbagage als bedoeld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2122:
Land van oorsprong
Product
EU lidstaat Andorra, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, San Marino
en Zwitserland
Groenland
en Faeröer
Alle andere
landen
Vlees en melkproducten Geen limiet Kleine hoeveelheden
10 kg 0
Zuigelingenvoeding of voeding
voor medische doeleinden *
Geen limiet Kleine hoeveelheden
10 kg 2 kg
Visserijproducten * Geen limiet Kleine hoeveelheden
Geen limiet 20 kg
Andere producten (bv honing,
levende tweekleppigen, slakken)
Geen limiet Kleine hoeveelheden
10 kg 2 kg
Om gezondheidsredenen vereist

Von UKIN

0 0 votes
Article Rating
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x